Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en aanbiedingen van 2-Control B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 20123000 en gevestigd aan de Haagsemarkt 1 (4813 BA) te Breda.

1.2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij door 2-Control B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Alle aanbiedingen en/of uitingen van 2-Control B.V. zijn dertig (30) dagen geldig. 2-Control B.V. geeft in haar aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren
werkzaamheden. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding door de opdrachtgever verstrekte informatie. Als de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, dan behoudt 2-Control B.V. zich het recht voor om de door 2-Control B.V. aangeboden capaciteit elders in te zetten.

1.4. De overeenkomst tussen 2-Control B.V. en opdrachtgever komt tot stand door integrale aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. Acceptatie vindt plaats door ondertekening van de offerte/aanbieding door de opdrachtgever of door ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst inclusief deze voorwaarden.

1.5. Bij een andersluidende aanvaarding van een aanbieding behoudt 2-Control B.V. zich het recht voor om een nieuwe aanbieding te doen die de vorige aanbieding vervangt.

1.6. Alleen schriftelijk vastgelegde afspraken worden geacht onderdeel uit te maken van de overeenkomst tussen 2-Control B.V. en opdrachtgever.

Artikel 2. Medewerking, uitvoering en opschorting van de overeenkomst
2.1. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst en verplicht zich om al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te
stellen aan 2-Control B.V. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd een werkruimte ter beschikking wordt gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de
opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, dat tijdig (en kosteloos) inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn, dat 2-Control B.V. gerechtigd is en in staat wordt gesteld om (digitale) kopieën te maken van informatie van cliënten en/of toeleveranciers die bewijsstukken (kunnen) vormen voor de uitgevoerde controlewerkzaamheden. Mocht voor de rapportage een beperking voor de verspreidingskring
van toepassing zijn, dan wordt deze opgenomen in de rapportage. Hier mag niet van worden afgeweken zonder de uitdrukkelijke toestemming van 2-Control B.V.

2.2. Opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de overeenkomst wenst te betrekken, geen opdracht dan in overleg met 2-Control B.V.

2.3. 2-Control B.V. zal zich inspannen om de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. 2-Control B.V. hanteert hierbij een professionele, onafhankelijke opstelling en houdt zich aan de gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA).
2.4. Opdrachtgever erkent de verantwoordelijkheid van 2-Control B.V. als IT-auditor gehouden aan de regelgeving van NOREA en is bereid te voldoen aan de in de overeenkomst geformuleerde randvoorwaarden.

2.5. Indien van toepassing, onder meer bij assurance-opdrachten, stemt de opdrachtgever in over het bij het onderzoek te hanteren normenkader.

2.6. 2-Control B.V. zal zich inspannen om de diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk uit te voeren. Indien een goede uitvoering van de diensten dit vereist, heeft 2-Control B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 2-Control B.V. zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 2-Control B.V. is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens
opdrachtgever te aanvaarden. Verzoeken om diensten worden geacht uitsluitend aan 2-Control B.V. te zijn gericht en niet bijvoorbeeld aan een derde zoals hiervoor genoemd.
Opdrachtgever is gehouden om in alle redelijkheid mee te werken aan de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst met de derde.

2.7. Wanneer de opdrachtgever niet voldoet aan de eisen zoals genoemd in dit artikel 2, en/of geen medewerking verleent en/of andere verplichtingen niet nakomt, heeft 2-Control B.V. in dat geval het recht om de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende de tijd dat opdrachtgever niet aan zijn  verplichtingen voldoet.

Artikel 3. Prijzen en tarieven
3.1. Alle prijzen en tarieven zijn vermeld in Euro’s exclusief omzetbelasting en exclusief overige heffingen van overheidswege.

3.2. Tenzij anders overeengekomen, zal de prijs worden berekend aan de hand van de benodigde tijdsduur en de in de aanbieding van 2-Control B.V. gespecificeerde tarieven.

3.3. Onkosten die niet in de tarieven zijn verwerkt (verschotten zoals reis- en verblijfkosten, hotelkosten, huurkosten auto, km-vergoeding, eten, etc.), zullen separaat in rekening worden
gebracht.

3.4. 2-Control B.V. behoudt zich het recht voor de tarieven, die ten grondslag liggen aan de berekening van de kosten van de opdracht, tussentijds te herzien indien de ontwikkeling van
lonen en kosten daartoe aanleiding geeft. Van tariefwijziging wordt de opdrachtgever één (1) maand van tevoren in kennis gesteld.

3.5. Wijziging van de vraagstelling door de opdrachtgever kan tot wijziging van de in de aanbieding genoemde tijdsduur dan wel de totaal overeengekomen kosten van de opdracht aanleiding geven. Opdrachtgever aanvaardt dat de levering van (gewijzigde) diensten of uitvoering van meerwerk van invloed kan zijn op leveringstermijnen, doorlooptijd, etc.

3.6. Meerwerk wordt tegen het overeengekomen uurtarief van de aanbieding door 2-Control B.V. in rekening gebracht bij opdrachtgever.

Artikel 4. Facturering en betaling
4.1. Facturering geschiedt:
a) wekelijks, als er sprake is van onkosten zoals genoemd in 3.3. en/of als in de aanbieding staat dat facturering plaats vindt op basis van nacalculatie;
b) voor de start van de werkzaamheden en na afronding van de werkzaamheden als er in de aanbieding een vaste prijs staat. Een percentage van de prijs zal vooraf worden
gefactureerd en een percentage zal na afloop worden gefactureerd;
c) in termijnen als dit in de aanbieding staat. Termijnen kunnen gekoppeld zijn aan fases waarin de werkzaamheden worden verricht.

4.2. De factuur wordt alleen gespecificeerd, indien dit bij de aanvaarding van de opdracht is overeengekomen.

4.3. 2-Control B.V. zal voor de door opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan opdrachtgever.

4.4. 2-Control B.V. hanteert een betalingstermijn van veertien (14) dagen. Alle facturen dienen door de opdrachtgever te worden betaald in Euro binnen veertien dagen na de factuurdatum.

4.5. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is in dat geval, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen handelsrente, gehouden tot volledige vergoeding van de administratieve kosten (€ 75,-), buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (de proceskosten), daaronder begrepen de volledige kosten
voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,- exclusief
btw.

4.6. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is 2-Control B.V. gerechtigd zijn werkzaamheden per direct op te schorten, zonder dat hij gehouden is eventuele schade, die als gevolg hiervan ontstaat, te vergoeden.

4.7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie/factuur, ongeacht de
tenaamstelling. Indien opdrachtgever uit meerdere rechtspersonen bestaat, dan zijn ieder van die rechtspersonen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.

4.8. De vordering tot betaling van de factuur is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

4.9. Indien ontvanger meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is of dat er sprake is van (vermeende) tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, dan dient ontvanger dit binnen tien (10) dagen na de factuurdatum respectievelijk uitvoering schriftelijk aan
2-Control B.V. te melden. Daarna kan de ontvanger hier geen bezwaar meer tegen maken.

Artikel 5. Personeel
5.1. 2-Control B.V. kan na overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, met handhaving van de continuïteit van de werkzaamheden en de vereiste deskundigheid van het team.

5.2. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de overeenkomst en binnen een jaar na beëindiging daarvan personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding overleggen anders dan in samenspraak met de wederpartij.

Artikel 6. Duur van de opdracht
6.1. 2-Control B.V. maakt een inschatting van de duur van de opdracht. De start en de verdere planning van de werkzaamheden die 2-Control B.V. zal uitvoeren, wordt in overleg met opdrachtgever bepaald.

6.2. De duur van de opdracht kan, naast de inspanning van 2-Control B.V., worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die 2-Control B.V. verkrijgt en de
medewerking die wordt verleend. Indien de uitvoering van de werkzaamheden meer tijd kost dan van tevoren is aangegeven, dan zal 2-Control B.V. dit aangeven. Kost de uitvoering van de werkzaamheden meer tijd, dan zal deze tijd als meerwerk in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.

Artikel 7. Wijziging in de overeenkomst
7.1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

7.2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is 2-Control B.V. eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. 2-Control B.V. dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzijzetten.

7.3. Indien opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal 2-Control B.V. overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. 2-Control B.V. zal van de beslissing hieromtrent mededeling doen aan opdrachtgever. Indien 2-Control B.V. bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

7.4. 2-Control B.V. mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan opdrachtgever geen bezwaar maken.

7.5. Alle wijzigingen in de uitvoering van een dienst, hetzij op verzoek van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering
noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.

7.6. Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.

Artikel 8. Voortijdige beëindiging
8.1. De overeenkomst kan slechts voortijdig worden beëindigd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.

8.2. De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien een van de partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de opdracht. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden, uitgezonderd voor opdrachten met een
doorlooptijd van minder dan twee maanden. Tot opzegging zal uiteraard pas worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet opgelost kunnen
worden.

8.3. In geval van voortijdige beëindiging geschiedt facturering op basis van de stand van de door 2-Control B.V. verrichtte werkzaamheden op het moment van de beëindiging. Opdrachtgever is bovendien gehouden de kosten van de bezetting te vergoeden die 2-Control B.V. voor hem heeft gereserveerd. Deze vergoeding geldt uitsluitend voor de in de opdrachtbevestiging genoemde personen en tot een maximum van 50% van de door hem gereserveerde tijd.

8.4. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

8.5. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is 2-Control B.V. gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. 2-Control B.V. is niet verplicht in dat geval opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

Artikel 9. Ontbinding
9.1. De overeenkomst kan tussentijds geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk door 2-Control B.V. worden ontbonden, zonder dat de ontbindende partij tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd alle overige aan de ontbindende partij toekomende rechten, in geval van:
a) een toerekenbare tekortkoming van de andere partij in de nakoming van de overeenkomst. Indien nakoming door de andere partij niet blijvend onmogelijk is, bestaat de bevoegdheid tot ontbinding op deze grond slechts indien de tekortkoming voortduurt nadat de in de ingebrekestelling van de ontbindende partij opgenomen redelijke termijn voor nakoming is verstreken;
b) (voorlopige) surseance van betaling van de andere partij;
c) faillissement of aanvraag daarvan van de andere partij dan wel sprake is van (een aanvraag van of uitspreken van) een toelating tot Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.
d) liquidatie, ontbinding of beëindiging van het bedrijf van de andere partij om een andere reden dan reconstructie of fusie;
e) beslag wordt gelegd op (een gedeelte van) activa van de andere partij. Zowel conservatoir als executoriaal beslag, en zulk beslag niet binnen 14 dagen wordt opgeheven;
f) 2-Control B.V. uit een mededeling van de andere partij moet of redelijkerwijs mag afleiden dat hij in nakoming van de overeenkomst tekort zal schieten;
g) overmacht van de andere partij die al meer dan 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd;
h) zich enige andere omstandigheid voordoet waardoor 2-Control B.V. – naar redelijkheid en billijkheid – niet verwacht kan worden dat deze de onderhavige overeenkomst in stand houdt.

9.2. Voorts is 2-Control B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 2-Control B.V. kan worden gevergd.

9.3. Indien 2-Control B.V. tot ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

9.4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is 2-Control B.V. gerechtigd tot vergoeding van alle geleden en te lijden schade die direct en indirect ontstaan (zijn).

9.5. Bij beëindiging van de overeenkomst:
a) zal de opdrachtgever onverwijld aan 2-Control B.V. alle nog tot aan de einddatum van de overeenkomst verschuldigde bedragen betalen.
b) zullen 2-Control B.V. en de opdrachtgever alle kopieën van de door de andere partij geleverde vertrouwelijk informatie retourneren of vernietigen.
c) zullen de prestaties die opdrachtgever op het moment van ontbinding van de overeenkomst al heeft ontvangen en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij opdrachtgever
bewijst dat 2-Control B.V. ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die 2-Control B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 10. Levering aan de klant, overgang van risico en eigendomsvoorbehoud
10.1. Alle door 2-Control B.V. genoemde of in de overeenkomst opgenomen levertermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend zijn bij 2-Control B.V.. 2-Control B.V. zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen om overeengekomen levertermijnen in acht te nemen. Overeengekomen levertermijnen vormen echter geen fatale termijn. Bij overschrijving van een levertermijn zal 2-Control B.V. opdrachtgever hierover informeren en partijen zullen op dat moment een nieuwe levertermijn overeenkomen.

10.2. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van onder de overeenkomst aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken gaat over op de klant op het moment dat de
klant of een door de klant aangewezen derde de feitelijke beschikkingsmacht over deze zaken krijgt. Uitsluitend op redelijk verzoek van opdrachtgever, dat binnen een (1) jaar na levering wordt gedaan en tegen betaling van een onkostenvergoeding kan 2-Control B.V. besluiten om een dossier/eindrapportage voor een tweede maal naar opdrachtgever te sturen.

10.3. Alle aan de klant onder de overeenkomst geleverde zaken of overgedragen rechten blijven eigendom van 2-Control B.V. totdat de opdrachtgever aan zijn volledige verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. 2-Control B.V. heeft een inspanningsverplichting. 2-Control B.V. aanvaardt jegens opdrachtgever slechts de aansprakelijkheid tot ten hoogste het bedrag van het betaalde
honorarium voor de werkzaamheden waarvan de aansprakelijkheid rechtstreeks het gevolg is.

11.2. Behoudens voor zover zulks rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van 2-Control B.V., beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de voor 2-Control B.V. gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en), wordt uitbetaald, vermeerderd met het eventuele toepasselijke eigen risico onder die verzekering(en).

11.3. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen
werkzaamheden, beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de opdrachtgever aan 2-Control B.V. is betaald en zal vergoeding plaatsvinden van een bedrag van €250,- bovenop het bedrag dat door de opdrachtgever voor de werkzaamheden waarmee de schade is ontstaan aan 2-Control B.V. is betaald. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag 2-Control B.V. aan te
spreken.

11.4. Wanneer 2-Control B.V. bij de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. 2-Control B.V. is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. 2-Control B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van of door enige bank, financiële instelling of andere derde.

11.5. De in 11.1, 11.2 en 11.3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval
2-Control B.V., niet tegenstaande het hiervoor bepaalde, aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere
zaken, geen uitgezonderd.

11.6. Opdrachtgever vrijwaart 2-Control B.V. tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden of voortvloeien uit de gegeven opdracht en/of de werkzaamheden die voor opdrachtgever zijn verricht. Deze vrijwaring omvat mede de kosten van juridische bijstand.
Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens personen waarmee 2-Control B.V. een samenwerkingsverband heeft gesloten, waaronder allen die voor 2-Control B.V. werkzaam
zijn, is uitgesloten. Genoemde personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit, ten behoeve van hen, om niet bedongen, onherroepelijk derdenbeding (art. 6:253 lid 4 BW).

11.7. Opdrachtgever vrijwaart 2-Control B.V. te allen tijde tegen alle vorderingen van derden die voortvloeien uit of samenhangen met de door 2-Control B.V. verrichte werkzaamheden in relatie met opdrachtgever. Deze vrijwaring omvat mede de kosten van juridische bijstand.

11.8. Een aanspraak van opdrachtgever vervalt in ieder geval, indien 2-Control B.V. niet binnen twaalf (12) maanden na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheden die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld. Onverminderd het bepaalde in artikel 8:89 BW verjaart iedere vordering jegens 2-Control B.V. in ieder geval twaalf maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.

Artikel 12. Overmacht
12.1. Onder overmacht wordt, in aanvulling op art. 6:75 BW, in ieder geval verstaan: storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, pandemieën, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat een van beide partijen door zijn eigen leveranciers
ongeacht de reden daartoe, niet tot levering of uitvoering van de overeenkomst in staat wordt gesteld.

12.2. Indien een overmachtssituatie zich voordoet, dan kan nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de andere partij worden gevergd. De uitvoering van de overeenkomst zal worden opgeschort.

12.3. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, dan zal de overeenkomst worden beëindigd.

12.4. 2-Control B.V. zal nimmer gehouden zijn schadevergoeding te betalen. Ook niet als ter gevolg
van de overmachtssituatie enig voordeel wordt genoten door 2-Control B.V.

Artikel 13. Geheimhouding
13.1. 2-Control B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. 2-Control B.V. zal verder in het kader van de opdracht alle
mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

13.2. Opdrachtgever zal, zonder toestemming van 2-Control B.V., aan derden geen mededeling doen over de aanpak, werkwijze, rapportering, etc. van 2-Control B.V. De rapportering van 2-Control B.V. is uitsluitend voor intern gebruik. Opdrachtgever zal, tenzij 2-Control B.T. hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven, deze rapportering niet aan derden verstrekken.

13.3. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

13.4. 2-Control B.V. mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

13.5. De verplichtingen uit dit artikel blijven voor beide partijen ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zo lang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 14 Intellectueel Eigendom
14.1. 2-Control B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De door 2-Control B.V. voor opdrachtgever ontwikkelde werken blijven eigendom van 2-Control B.V., tenzij bij de aanvaarding van de opdracht of nadien anders is overeengekomen.

14.2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de materialen.

Artikel 15 Boete
15.1. Indien opdrachtgever de artikelen 13 en 14 schendt, is hij terstond en zonder ingebrekestelling aan 2-Control B.V. een contractuele boete van € 5.000,- (vijfduizend euro) per overtreding verschuldigd en € 1.000, - (duizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt. Het totale bedrag van de boete is vastgesteld op maximaal € 20.000,- (twintigduizend euro). Indien de werkelijke schade het bedrag van de boete overschrijdt, kan 2-Control B.V. ervoor kiezen om, in plaats van de boete, betaling van de werkelijke schade te eisen. Betaling van de boete ontslaat opdrachtgever niet ten aanzien van de verplichtingen vermeld in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 16 Privacy
16.1. De gegevens die de klant tijdens het offertetraject verstrekt en de gegevens die de klant verstrekt tijdens het gebruik van de dienst zullen op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt conform de privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 17 Naleving
17.1. De naleving van de gedrags- en beroepsregels van NOREA wordt door 2-Control B.V. bevorderd doordat klachten worden onderzocht en, indien inderdaad inbreuken worden
vastgesteld, disciplinaire maatregelen worden getroffen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter voor het arrondissement waarin 2-Control B.V. gevestigd is.

Artikel 19 Slotbepalingen
19.1. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe
bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

19.2. In geval van strijdigheid tussen de inhoud van de overeenkomst en de inhoud van de algemene voorwaarden prevaleert het bepaalde in de overeenkomst. In geval van strijd
tussen de aanbieding/offerte en de overeenkomst, prevaleert steeds de overeenkomst.

19.3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

19.4. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is 2-Control B.V. steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter-, of zustermaatschappij of een derde.

2-Control

076-5019470

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen over onze IT-auditdiensten? Wij horen graag van u. Vul uw gegevens in het onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen via het telefoonnummer aan de linkerkant.

Ons toegewijde team staat klaar om u te helpen met eventuele vragen of problemen. Wij streven ernaar om u de best mogelijke service te bieden.

Vul ons contactformulier in